Projekt Kamenné srdce

Po päťdesiatich rokoch budú z Devínskej Novej Vsi odvezené nebezpečné gudróny

Nebezpečný ropný odpad v kameňolome Srdce obťažuje obyvateľov Devínskej Novej Vsi už viac ako 50 rokov. Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bude toxický odpad konečne vyťažený, zlikvidovaný a oblasť kameňolomu Srdce bude revitalizovaná a sprístupnená verejnosti. Realizácia projektu je kompletne financovaná z eurofondov - z Operačného programu Životné prostredie.

Predpokladaný objem 30 800 m3 toxického odpadu

Environmentálna záťaž tvorená kyslými gudrónmi bola v kameňolome Srdce vytvorená v roku 1963 počas likvidácie bratislavskej rafinérie Apollo. Gudróny sú ropné produkty (kyselinové živice) vzniknuté kyslou rafináciou ropy. Zaberajú takmer 4.000 m2 a odhaduje sa, že jej objem je cca 30.000 m3. Z toho je cca 18.000 m3 gudrónov a cca 12.000 m3 kontaminovaných zemín. Oblasť je chránená len provizórnym oplotením, ktoré je na viacerých miestach zdevastované. Na mnohých miestach gudróny vyvierajú na povrch a sú tak voľne prístupné verejnosti, ktorá má o ich škodlivosti nedostatočné informácie. Gudróny, vzhľadom na ich vysokú toxicitu, môžu potenciálne ohroziť zdravie ľudí, ktorí s nimi prídu do bezprostredného kontaktu, keďže úložisko sa nachádza v blízkosti obytnej zóny.

Projektovaná likvidácia je definitívnym riešením environmentálnej záťaže

Úplné odstránenie úložiska gudrónov je 100 % účinný postup ako eliminovať všetky jeho negatívne vplyvy na okolie, keďže každé nezabezpečené, neuzatvorené a nerekultivované úložisko odpadov znamená vážne riziko ohrozenia zdravia obyvateľov. Všetky geologické práce vrátane nakladania s nebezpečnými odpadmi budú vykonávané zodpovednými riešiteľmi a skúsenými odborníkmi s využitím najlepšie dostupných technológií a v súlade s platnou legislatívou, smernicami a normami. Sanačné práce budú organizované tak, aby premiestňovanie odpadov bolo čo najekologickejšie, najracionálnejšie a najmenej obmedzujúce pre okolitých obyvateľov. Najväčší rozsah ťažby a prepravy bude vykonávaný v zimnom období, v letnom bude prebiehať tzv. dočisťovanie kameňolomu a jeho rekultivácia.

Revitalizácia prostredia vráti do kameňolomu Srdce život

Po odstránení nebezpečných odpadov, bude kameňolom Srdce revitalizovaný, zazelenený a osadený drevinami. Po pol storočí sa tak opäť stane zdravým a bezpečným miestom pre turistov a obyvateľov Devínskej Novej Vsi, ktorí ho využijú na oddych a rekreáciu. Zrekultivovaním plochy cca 3 980 m2 navyše dôjde k rozšíreniu prirodzenej vegetácie a fauny a začleneniu oblasti do okolitej krajiny.

Časový harmonogram sanácie environmentálnej záťaže

Realizátor

Objednávateľom projektu je Ministerstvo životného prostredia SR a realizátorom je združenie spoločností ENVIROGROUP, a.s., .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., .A.S.A., spol. s r.o., ENVIRONCENTRUM, s.r.o. a RAKI, s.r.o. Na riešení úlohy sa ako subdodávateľ podieľa spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s.